Members

Members List

1. Dr. Joginder Singh Malik
CCSHAU
2. Dr. Alok Kumar
NAARM, Hyderabad
3. Dr. B. P. Mishra
BUAT, Banda
4. Dr. S. K. Goyal
IAS, BHU
5. Dr. Sashi Shekhar
IAS, BHU
6. Dr. O.P. Rai
IMS,BHU
7. Dr. Mahesh Jaishi
IAAS, Nepal
8. Dr. Lalita Vatta
UoR, Jaipur
9. Dr. Hakeem ABD
Wasit University, Iraq
10. Dr. Aditya Sinha
BAU, Sabour